ابزارهای آینده پژوهی

تفاوت آینده پژوهی بـا دیگر تـلاشهـای تـاریخی بشـر در دستیابی به تصویر آینـده، در روش علمـی آن نهفتـه است.

آینده پژوهی دانشی علمـی است و از ایـن رو از روش شناسـی علمی نیز بهره مـیگیرد.ابزارهـای آینـده پژوهـی همـان روشهای علمی هستدکه با کمک آنها میتوان به شناخت علمی تری نسبت به آینده دست یافت.

در مطالعه ی ابزارهای آینده پژوهـی توجـه بـه این نکـات اهمیت فراوان دارد:

۱) اگرچه روشهای خاص آینده پژوهی ماننددلفی یا سناریو توسط آینده پژوهان برجسته ابداع شده است، امـا امـروزه از ایـن روشها در دیگر حوزه های علوم اجتماعی نیـز بهـره گرفتـه میشود. به این ترتیب دلفی دیگر ابزار خـاص آینـده پژوهـی نیست وبه عنوان یک روش علمـی و پژوهشی عـام شناخته میشود.

۲) برخی روشها که در دیگر علوم به ویژه علوم اجتماعی به عنوان روشهای تحقیق علمی شناخته میشود، امـروزه در آینده پژوهی نیز کاربرد دارد.برای مثال، روشهـاي سـري های زمـانی، پیمـایش، پانـل، مـدلســازی وشبیه سازی درآینـده پژوهـی بـه صـورت گسـترده ای به کار میرود

۳)از آنجا که در رویکرد هنجاری، آینده مطلوب خلـق میشود، روش هـای خلاقانه بـه عنـوان ابزارهـای آینده پژوهان مورد استفاده قرار میگیرد.

۴) در اغلب فعالیتها و برنامه های آینده پژوهی بیش از یک روش به کار برده می شود و تـلاش مـی شـود تـا ترکیـب مناسبی از روشها در نظـر گرفتـه شـود. ترکیـب مناسـب و انتخاب روشهای مناسب موضوعی کلیـدی اسـت. در ایـنجا مراد از ابزار، هرگونه ابداع یا ترکیب هدفمنـد از روشهای آینده پژوهی یا دیگر روشهای عام تحقیق علمـی دیگر است که در حوزه ی آینده پژوهی به کار گرفته می شود