کیفیت و بهره وری

رویکردها و اقدامات
کسب وکار گلچین
کاهش ضایعات و توسعه فناوری های مرتبط
مشاهده
ادامه مطلب
1396-05-08
کسب وکار گلچین
ایجاد تعهد و انگیزش در کارکنان و در پی آن مشارکت همه جانبه ی کارکنان در امور
مشاهده
ادامه مطلب
1396-05-08
کسب وکار گلچین
به کارگیری ابزارها و نظام های کیفی شامل 6 سیگما، QC، JIT، مهندسی ارزش و ...
مشاهده
ادامه مطلب
1396-05-08
کسب وکار گلچین
مکانیزه کردن، بهبود و تسهیل روندها و فرآیندها
مشاهده
ادامه مطلب
1396-05-08
کسب وکار گلچین
طراحی نقشه راه بلوغ سازمان (MRM) و چرخه مدیریت بهره وری (PMC)
مشاهده
ادامه مطلب
1396-05-08
کسب وکار گلچین
طراحی سیستم های بهبود کیفی عامل کار و بهبود روابط حاکم بین مدیر و کارکنان
مشاهده
ادامه مطلب
1396-05-08
کسب وکار گلچین
سیستم های نگهداری و تعمیرات پیشگیرانه با رویکرد PM
مشاهده
ادامه مطلب
1396-05-08
کسب وکار گلچین
طراحی سیستم مدیریت کیفیت و بحث تعالی بر مبنای استانداردهای ISO و نظامنامه مدیریت کیفیت
مشاهده
ادامه مطلب
1396-05-08
کسب وکار گلچین
دوره های توانمند سازی کیفیت و بهره وری
مشاهده
ادامه مطلب
1396-05-08
کسب وکار گلچین
مشاوره عملیاتی کیفیت و بهره وری OFC
مشاهده
ادامه مطلب
1396-05-08