پس نگری به منظور طرح قدم های لازم برای افزایش شانس رسیدن به آینده مطلوب شرکت