بررسی تاثیر منابع اطلاعاتی گوناگون بر تصمیم به خرید مشتریان