طراحی و تدوین برنامه استراتژی بازاریابی و توسعه صادرات شرکتها