ارائه برنامه ریزی جامع به همراه اقدامات مشاوره ای و توانمند سازی در عرصه بین المللی