کسب وکار گلچین

توانمند سازی و توسعه سازمان

امروزه شرايط پرتلاطم محيطي و تغييرات سريع و شگرف فناوري، منجر به پيچيدگي بيشتر كسب و كار شده است. به نحوي كه اين امر باعث بروز تغييرات و دگرگوني هاي عميق و شديد در محتواي تفكر مديريت، روشهاي مورد استفاده و طرق انجام فعاليت ها در سازمان گردیده است. لذا تلاش و اهتمام به منظور بهبود و توسعه مستمر ظرفيت ها و توانمندي هاي كاركنان كه در خدمت ارتقاي مستمر بهره وري سازمان باشد، امري اجتناب ناپذير است.

به ويژه آنكه شرايط پيچيده جوامع امروزي اقتضا مي كند تا مديران عالي سازمانها از طريق درك عميق روند تحولات محيطي، قادر به شناسايي فرصتها و تهديدات حال و آينده شده، با ارائه استراتژيها و راهكارهاي مناسب به مرتفع نمودن موانع و مشكلات پرداخته و بر شتاب رشد و توسعه سازمان بيافزايند.

کلینیک فوق تخصصی کسب و کار بر اين انگاشت است كه اركان اصلي استراتژي سازمانها را سياست هاي راهبردي توسعه سازمان و منابع انساني آنها تشكيل مي دهد، و به جهت همين نقش حياتي و اهميت خاص، نظام مديريت منابع انساني در هر سازمان با توجه به پويائي و تغييرات مستمر محيط نمي تواند يك پديده ساكن و ثابت باشد.

نگاه كردن به سازمانها به عنوان يك پديده زنده و پويا و در حال يادگيري، نگرشي فراتر از نگرش سيستمي اقتضائي را طلب مي كند كه مي توان آنرا نگرشي راهبردي ناميد. از آنجا كه توانمندسازی به عنوان يك عامل عمده راهبردي هر سازمان تلقي شده است، لذا اعمال مديريت استراتژيك براي يك منبع راهبردي نه تنها قابل توجيه است بلكه امري ضروري تلقي مي گردد.

در همین راستا گروه تخصصی توانمندسازی و توسعه سازمان این کلینیک با تجربیات ارزنده در حوزه های توانمندسازی ( کانون ارزیابی و توسعه کارکنان، مدیریت عملکرد، تعالی منابع انسانی، مدیریت دانش، نظام پیشنهادات، نظام آراستگی و ... ) و توسعه سازمان ( استقرار استراتژی های سازمان، بازنگری و استقرار فرآیندهای سازمان، طراحی ساختار و مشاغل سازمان ها ، استقرار سیستم های داشبورد مدیران و ... ) در خدمت سازمانهای مختلف می باشد.

در چارت زیر خدمات دپارتمان توانمندسازی به تصویر کشیده شده است.

رویکردها و اقدامات
کسب وکار گلچین
ایجاد کانون ارزیابی و توسعه کارکنان
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/2
کسب وکار گلچین
مدیریت عملکرد
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/2
کسب وکار گلچین
تدوین برنامه تعالی منابع انسانی
مشاهده
ادامه مطلب
1397/4/4
کسب وکار گلچین
مدیریت دانش
مشاهده
ادامه مطلب
1397/3/31
کسب وکار گلچین
تدوین نظام پیشنهادات، نظام آراستگی ...
مشاهده
ادامه مطلب
1397/3/31
کسب وکار گلچین
ایجاد شرایط بهینه ایمنی و سلامت کارکنان در محیط کار بر اساس نظام مدیریت یکپارچه HSE
مشاهده
ادامه مطلب
1397/3/31
کسب وکار گلچین
مشخص نمودن نقش افراد بر عملکرد
مشاهده
ادامه مطلب
1397/3/31
کسب وکار گلچین
بررسی تکنولوژی جدید بر سطوح مهارت کارکنان
مشاهده
ادامه مطلب
1397/3/30
کسب وکار گلچین
تحلیل نیازهای آموزشی و مهارتی کارکنان در زمینه ی توسعه سازمان
مشاهده
ادامه مطلب
1397/3/30
کسب وکار گلچین
بازنگری و استقرار ساختار و فرآیندهای سازمان
مشاهده
ادامه مطلب
1397/3/30
کسب وکار گلچین
طراحی ساختار، مشاغل، مسئولیت ها و اختیارات سازمان ها
مشاهده
ادامه مطلب
1397/3/30
کسب وکار گلچین
استقرار سیستم های داشبورد مدیران
مشاهده
ادامه مطلب
1397/3/30
کسب وکار گلچین
طراحی سیستم ارتباطات سازمانی و دسترسی آسان کارکنان به مدیران و سرپرستان
مشاهده
ادامه مطلب
1397/3/30
کسب وکار گلچین
دوره های توانمندسازی و توسعه ی سازمان
مشاهده
ادامه مطلب
1397/3/30
کسب وکار گلچین
مشاوره عملیاتی توانمندسازی و توسعه سازمان- OFC
مشاهده
ادامه مطلب
1397/3/30