شبیه سازی تاثیر و کارآیی سیاست های فعلی شرکت بر آینده