کسب وکار گلچین

صنعت و تکنولوژی

یکی از ابعاد مهم و قابل توجه در بخش صنعت توجه به تکنولوژی در ابعاد سخت افزاری، نرم افزاری و مغزافزاری شرکت تحت بررسی است.

منظور از تکنولوژی همان فرآیند تبدیل ورودی های یک سیستم (مواد، سرمایه، نیروی انسانی، انرژی، تکنولوژی، اطلاعات، ابزار،...) به خروجی های ارزش آفرین با استفاده از دانش، مهارت و تجربه در محصولات و خدمات شرکت می باشند.

از این جهت ، پویایی ، نوسازی ، نوجویی و تحول در این بخش به عنوان اهداف متخصصین و خبرگان این دپارتمان می باشد. هدف اصلی این دپارتمان بهره گیری از ابزارها ، مدلها و رویکردهای نوین و تحول آفرین در راستای بهبود زیرساخت ها، عملیات و فناوری می باشد. به همین جهت لازم است صنایع و شرکت ها بر مبنای تحولات بازار، نوآفرینی شده و بر اساس تفکرات MU3 و با رویکرد بهبود مستمر، تحولات معنی داری در آنها رخ دهد.

هدف اصلی این بخش ارائه راهنمایی و مشاوره های لازم بر اساس آسیب شناسی زنجیره ارزش شرکت به منظور بهره وری در صنعت و تکنولوژی در مدیریت زنجیره تامین و به ویژه در خود شرکت می باشد.

در این بخش، زیرساخت های صنعت و فناوری شرکت مورد پایش قرار گرفته و جایگاه تولید و فناوری شرکت در زنجیره و در مقایسه با رقبا مشخص شده و تحولات لازم در این بخش شناسایی خواهد شد. برنامه پیاده سازی و رسیدن به اثربخشی و توسعه پایدار با مدل های بهبود کایزن و تفکر MU3 آموزش و مشاوره داده شده و شرکت را در مسیر اثر بخشی و توسعه پایدار سوق خواهد داد.

هدف اصلی این بخش در کل کسب و کار شرکت و کمک گرفتن از دپارتمان های دیگر به منظور تعریف درست پروژه های عملیاتی در بخش تولید و فناوری بوده و این بخش که از زیر ساخت های اصلی تجارت شرکت محسوب می شود بایستی قدرت ارزش آفرینی را متناسب با خواسته و نیازهای مشتری و با رویکرد تمایز ، کیفیت و بهره وری در بازاریابی رقابتی داشته باشد.

خدمات کلینیک در این دپارتمان نیز با آسیب شناسی صنعت از بعد تکنولوژی و فناوری روز آغاز گردیده و پس از شناسایی دقیق نقاط ضعف و شکاف ها به ارائه خدمات آموزشی و مشاوره ای لازم می پردازد.

در نمودار فرآیند تحول صنعت و تکنولوژی شرکت، این موضوع به طور خلاصه آورده شده است .

رویکردها و اقدامات
کسب وکار گلچین
پیاده سازی و رسیدن به اثربخشی و توسعه پایدار با مدل های بهبود مستمر
مشاهده
ادامه مطلب
1396-05-03
کسب وکار گلچین
آسیب شناسی صنعت از بعد تولید و فناوری تاثیر گذار بر بازار هدف
مشاهده
ادامه مطلب
1396-05-03
کسب وکار گلچین
برنامه ریزی و مهندسی مجدد فرآیندها با رویکرد BRP
مشاهده
ادامه مطلب
1396-05-03
کسب وکار گلچین
تعیین جایگاه تولید و فناوری شرکت در زنجیره تولید و مقایسه آن با رقبا
مشاهده
ادامه مطلب
1396-05-03
کسب وکار گلچین
طراحی و پپیاده سازی پروژه های شش سیگما، کانبان و سایر اقدامات بهبود مستمر (کایزن)
مشاهده
ادامه مطلب
1396-05-03
کسب وکار گلچین
طراحی و تدوین برنامه تحقیق و توسعه شرکتها و برنامه جامع نوآوری
مشاهده
ادامه مطلب
1396-05-03
کسب وکار گلچین
طراحی مجدد فرآیندها و ساختار کلان شرکت با رویکرد تولید و نوآوری
مشاهده
ادامه مطلب
1396-05-03
کسب وکار گلچین
دوره های توانمند سازی تولید و فناوری
مشاهده
ادامه مطلب
1396-05-03
کسب وکار گلچین
مشاوره عملیاتی صنعت و تکنولوژی - OFC
مشاهده
ادامه مطلب
1396-05-03
کسب وکار گلچین
طراحی و راه اندازی سیستم های نوآورانه در زیر ساخت های تولید با رویکرد سیستم ناب (LEAN)
مشاهده
ادامه مطلب
1396-05-03
کسب وکار گلچین
مدل پایش و اندازه گیری فرآیندها و اصلاح آنها با رویکرد MU3
مشاهده
ادامه مطلب
1396-05-03