طرح نقشه راه به منظور گمانه زنی در کشف محصولات مختلف ممکن در آینده