فرآیند آینده نگاری

اجرای فعالیت آینده نگاری را میتـوان بـه 3 مرحلـه تقسـیم نمـود. در هریـک از ایـن مراحـل بخشـی از فرآینـد انجـام

میپذیرد. ایـن مـدل در فعالیـت بسـیاری از کشـورها مـورد استفاده قرار گرفتـه اسـت.

3 مرحلـه ی انجـام آینـده نگـاری

عبارتند از:

✔️1 .مرحله ی پیش آینده نگاری :

▫️ درایـن مرحلـه فعالیـتهـای آماده سازی برای اجرای آینده نگاری اصلی انجـام مـیشـود. غالبـاً فعالیـتهـایی نظیـر تعیـین اهـداف، توسـعه مفـاهیم آینده نگاری در میان مشارکت کننـدگان، تهیـه منـابع و مـواد لازم.

✔️2 .مرحله ی اصلی آینده نگـاری :

▫️در ایـن مرحلـه روشهـای انجام آینده نگـاری انجـام مـیشـود.پرسـشنامـه هـا بـرای مشارکت کنندگان و خبرگان ارسال میشود. و پاسخها مـورد ارزیابی و تحلیل قرار می گیرد.

✔️3 .مرحله ی پس آینده نگـاری:

▫️ در ایـن مرحلـه فعالیـتهـای مربوط به انتشارنتایج واشاعه نتایج دربین سیاست گـذاران صورت میگیرد.