10مهارت کاري که بايد قبل از ۲۰۲۰ فرا بگيريد

🔸️ ۱) معنی يابی

در اثر محرک ماشين‌هاي هوشمند ما نياز به اين مهارت داريم. اين مهارت کاری عبارت است از تعيين معنی و مفهوم عميق‌تر آن‌چه بيان میشود.

🔸️ ۲) هوش اجتماعی

در اثر دو محرک ماشين‌های هوشمند، و اتصال جهانی ما به اين مهارت نياز داريم. اين مهارت عبارت است از توانايی اتصال و ارتباط با ديگران به روشي عميق و مستقيم براي واکنش‌های احساسی و هيجانی و بر هم‌کنش‌ها يا تعاملات مطلوب.

🔸️۳) تفکر بديع و انطباقی

در اثر دو محرک ماشين‌های هوشمند، و اتصال جهانی به اين مهارت نياز خواهيم داشت. اين مهارت کاری عبارت است از خبرگی در تفکر و حل مسائل، و واکنش فراتر به هر آن‌چه تکرارشونده و مبتنی بر قواعد است.

🔸️۴) صلاحيت چند فرهنگی

دو محرک سازمان‌های ابرساختاريافته، و اتصال جهانی ايجاب خواهند کرد اين مهارت رابياموزيم. اين مهارت عبارت است از توانايی فعاليت در مکان‌های فرهنگی متفاوت.

🔸️۵) تفکر رايانشی

دو محرک اصلی اين مهارت عبارت‌اند از بوم‌شناسی رسانه‌های جديد، و جهان رايانشی. اين مهارت عبارت از ترجمه و تفسير حجم زيادی از داده‌ها به مفاهيم انتزاعی، و نيز فهم داده‌ها بر مبنای استدلال است.

🔸️۶) سواد رسانه‌های جديد

سه محرک شامل طول عمر، بوم‌شناسی رسانه‌های جديد، و سازمان‌های ابرساختاريافته دليل اصلی نياز به اين مهارت هستند. اين مهارت عبارت است از توانايی دسترسی منتقدانه و ايجاد محتوا که از اشکال رسانه‌ای جديد استفاده مي‌کنند، و نيز اهرم قراردادن اين رسانه‌ها برای ارتباطات قانع کننده.

🔸️۷) فرارشته‌ای

دو محرک طول عمر، و اتصال جهانی ما را وا خواهند داشت اين مهارت را بياموزيم. اين مهارت عبارت است از سواد و توانايی درک مفاهيم چند رشته‌ی دانشگاهی و حرفه‌ای.

🔸️۸) ذهنيت طراحی

دو محرک سازمان‌های ابر ساختار يافته، و اتصالات جهانی ايجاب می کنند اين مهارت را فرا بگيريم. اين مهارت عبارت است از توانايی بازنمايی وتوسعه‌ی وظايف وفرآيندهای کاری برای رسيدن به نتايج مطلوب.

🔸️۹) مديريت بار شناختی

سه محرک سازمان‌های ابرساختاريافته، اتصالات‌جهانی،وبوم‌شناسی رسانه‌های جديد باعث نياز به اين مهارت هستند. اين مهارت عبارت است از توانايی تمايز گذاردن و پالايش کردن اطلاعات از حيث اهميت، و نيز درک چگونگی بيشينه‌سازی کارکردهاي شناختی.

🔸️۱۰) همکاری مجازی

دو محرک سازمان‌های ابرساختاريافته، و اتصال جهانی به اين مهارت خواهند انجاميد. اين مهارت عبارت است از توانايی بهره‌وری کار، مديريت درايوها، و اثبات حضور به عنوان عضوی از تيم مجازی.