واکاوی پیشران ها به عنوان مبنایی برای تدوین سناریوها، نقشه راه یا چشم انداز