چشم انداز سازی به منظور تجسم و ایجاد تصویری غنی و البته نه چندان دقیق از آینده