بستن قراردادها و تعیین روشهای ورود به بازار مثل حق لیسانس، فرانچایز