ایجاد ارزش برای محصولات شرکت در بازارهای خارجی به صورت حرفه ای