آسیب شناسی زنجیره تامین شرکت تحت بررسی و در پی آن تعریف پروژه های ایجاد زنجیره تامین ولجستیک

در کلینیک فوق تخصصی کسب و کار گلچین می تواند از مشاوره های تخصصی، حرفه ای و عملیاتی در زمینه آسیب شناسی زنجیره تامین شرکت تحت بررسی و در پی آن تعریف پروژه های ایجاد زنجیره تامین ولجستیک استفاده کنید. ما به همراه مشاوران حرفه ای از بهرتین دانشگاه های ایران و سراسر دنیا لحظه به لحظه تا پیشرفت و توسعه سازمان در کنارتان هستیم.