تدوین مدل کسب و کار بنگاه های صنعتی در سطح استانداردهای بین الملل