دکتر ابراهیم صادقی

دکتری کسب و کار


برنامه ریزی کسب و کار