مطالعه و بررسی ریسکهای مرتبط با فایننس و سرمایه گذاری در پروژه ها

رویکردها و اقدامات
کسب وکار گلچین
مدیریت سرمایه
مشاهده
ادامه مطلب
1395/12/14
کسب وکار گلچین
مدیریت ریسک
مشاهده
ادامه مطلب
1395/12/14
کسب وکار گلچین
مدیریت مالی
مشاهده
ادامه مطلب
1395/12/14
کسب وکار گلچین
افزایش سرمایه
مشاهده
ادامه مطلب
1395/12/14
کسب وکار گلچین
ارزش گذاری سهام
مشاهده
ادامه مطلب
1395/12/14