تعیین جایگاه تولید و فناوری شرکت در زنجیره تولید و مقایسه آن با رقبا