طراحی و پپیاده سازی پروژه های شش سیگما، کانبان و سایر اقدامات بهبود مستمر (کایزن)