طراحی و تدوین برنامه تحقیق و توسعه شرکتها و برنامه جامع نوآوری