طراحی مجدد فرآیندها و ساختار کلان شرکت با رویکرد تولید و نوآوری