داده کاوی در سیستم های بانکی در ارتباط با تخصیص اعتبار به مشتریان و طبقه بندی آن ها