شناسایی سطح آمادگی کسب و کار به منظور شناخت وضعیت فعلی کسب و کار