داده کاوی به منظور تعیین الگوهای خرید مشتریان ، تجزیه و تحلیل سبد خرید بازار