مشاوره در خصوص انواع روشهای تامین مالی با توجه به ساختار سرمایه، وضعیت عملکرد و سودآوری شرکت ها