انجام مطالعات مالی واقتصادی مربوط به طرح های سرمایه ای