عارضه یابی مالی شرکتها و رویکردهای بهینه سازی سبد دارایی و احتمال ورشکستگی شرکت بر اساس مدل KPL-KPR